polityka prywatnosci | mapa strony | dodaj do ulubionych | poleć serwis

   

 

    

Jesteś w : Strona główna > Przyłącz się! Kontrast |Rozmiar tekstu A A A A| Zgłoś problem ze stroną | Drukuj

Przyłącz się!

1. KLIENT – składa w Katowickich Wodociągach S.A. zlecenie na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
Niezbędnym załącznikiem do zlecenia na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z nakładką S+U wraz z wyrysem i wypisem z rejestru gruntów, z zaznaczoną drogą dojazdową i lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego.
Mapę zasadniczą z nakładką S+U można nabyć w U.M. Katowice Wydziale Geodezji ul. Młyńska 4.

DBK/RS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. DBK/RS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłany faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl lub pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

2. KLIENT – otrzymuje od Katowickich Wodociągów S.A. opracowane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
Klient może odebrać warunki osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub mogą być one przesłane pocztą zgodnie z dyspozycją Klienta.
Katowickie Wodociągi S.A. opracowują warunki techniczne na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia zlecenia i kompletu dokumentów.

3. KLIENT – wybiera uprawnionego projektanta, który opracowuje projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
Katowickie Wodociągi S.A. oferują na warunkach konkurencyjnych opracowanie i uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

DBK/IP/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej.  DBK/IP/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej. 

Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice. 

4. KLIENT – składa w Katowickich Wodociągach S.A. wniosek z 2 egz. projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego celem uzgodnienia. Projekty należy złożyć wraz z:
 • aktualnymi warunkami technicznymi wraz z załącznikiem mapowym wydanymi przez Katowickie Wodociągi S.A.,
 • opinią wraz z mapą wydaną przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji przy U.M. Katowice,
 • dokumentem własności terenu lub oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • uzgodnieniami ze wszystkimi właścicielami działek, po których będzie przebiegało przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne,
 • zgodą wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne,
 • kserokopią uprawnień projektanta,
 • kserokopią o przynależności projektanta do OIIB,
 • inne dokumenty wymienione w Prawie Budowlanym.


DBK/RS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej. DBK/RS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej.

Wniosek wraz z projektami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul.Obr.Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

5. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. – uzgadniają pod względem technicznym projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Katowickie Wodociągi S.A. uzgadniają projekt w ciągu 30 dni od daty złożenia projektu wraz z w/w dokumentami.

6. KLIENT – otrzymuje od Katowickich Wodociągów S.A. uzgodnienie wraz z 1 egz. projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Klient może odebrać uzgodnienie wraz z projektem osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub może być ono przesłane pocztą zgodnie z dyspozycją Klienta.

7. KLIENT – zgłasza w Biurze Obsługi Klienta Katowickich Wodociągów S.A. gotowość realizacji przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz ze zleceniem na pełnienie nadzoru nad budową. 

DBK/IN/007 - Zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej i/lu prowadzenia nadzoru branżowego. DBK/IN/007 - Zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej i/lu prowadzenia nadzoru branżowego.

Zlecenie może zostać złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłane faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres:bok@wodociagi.katowice.pl lub pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

8. KLIENT – zleca wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

9. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. – telefonicznie kontaktują się z Wykonawcą w celu uzgodnienia terminu kontroli technicznej i nadzoru nad budowanym przyłączem wodociągowym i/lub kanalizacyjnym przed jego zasypaniem.

10. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. – wykonują wcinkę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.


DBK/IN/007 - Zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej i/lu prowadzenia nadzoru branżowego.  DBK/IN/007 - Zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej i/lu prowadzenia nadzoru branżowego.

Zlecenie może zostać złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłane faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres:bok@wodociagi.katowice.pl lub pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

11. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. – wykonują odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

DBK/IN/008 - Zlecenie dokonania odbioru technicznego / końcowego. DBK/IN/008 - Zlecenie dokonania odbioru technicznego / końcowego.

Zlecenie może zostać złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłane faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres:bok@wodociagi.katowice.pl lub pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

12. KLIENT – podpisuje w Biurze Obsługi Klienta Katowickich Wodociągów S.A. umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:

 • Spółki prawa handlowego:
  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • aktualny KRS,
  • jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS – pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  • numer(y) PESEL,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
 • Osoby fizyczne:
  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  • numer(y) PESEL, NIP,
  • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.DBK/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. DBK/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. 

Wniosek wraz z dokumentami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłany faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl lub pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

13. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. – w przypadku budowy przyłącza wodociągowego instalują wodomierz.

14. KLIENT odbiera jeden egzemplarz protokołu zdawczo – odbiorczego po dostarczeniu do Biura Obsługi Klienta map geodezyjnych z naniesionym przyłączem wodociągowym i/lub kanalizacyjnym.

 

 

 

 

 

Historia

Pierwsze kanały w mieście Katowice rozpoczęto budować w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Przebiegały w dzisiejszym centrum miasta od skrzyżowania ulicy Staromiejskiej do ulicy Św. Jana przez ulicę Pocztową do stawu hutniczego Huty Marta powstałego z rozlewiska rzeki Rawy (dawniej ulica Pocztowa dochodziła aż do obecnej Warszawskiej). Kolejne dwa kanały przebiegały od ulicy Stawowej oraz 3 Maja do stawu hutniczego.

W 1890 roku w mieście istniało już 5 kanałów głównych. Do 1895 roku centrum miasta zostało całkowicie skanalizowane, a przedmieścia południowe częściowo. W dniu 6 października 1884 roku powstał miejscowy statut dotyczący przyłączania użytkowników do publicznej kanalizacji. Stworzył on podstawy do pobierania opłat za korzystanie z kanalizacji, co przyczyniło się do szybkiego jej rozwoju. W 1900 roku miasto posiadało już 10 km kanalizacji, a w 1920 roku – 20 km i obejmowało 80% parcel w mieście.

W latach 1916 Katowice jako pierwsze na Górnym Śląski zbudowały oczyszczalnię ścieków. Zlokalizowana była przy Kopalni Wujek i oczyszczała ścieki z budynków mieszkalnych należących do kopalni.

Kanalizacja budowana była sukcesywnie wraz z rozwojem zagospodarowania miasta, które z kolei było związane z rozwojem przemysłu opartego na wydobyciu węgla kamiennego. Z tego powodu przede wszystkim dzielnice przemysłowe były wyposażane w systemy zorganizowanego odbioru ścieków. Wzorcowym przykładem może być osiedle Giszowiec.

Prowadzona kilka lat temu inwentaryzacja wykazała, że na terenie miasta na koniec 2004 roku znajduje się 948,6 km sieci kanalizacyjnych.

Rozwój przemysłu wydobywczego był powodem zróżnicowanego nadzoru właścicielskiego i eksploatacyjnego. Początkowo to zakłady przemysłowe odpowiedzialne były za eksploatację i rozbudowę sieci. W następnych latach na nowotworzonych osiedlach mieszkaniowych niezwiązanych z przemysłem nadzór nad sieciami powierzano zarządom spółdzielni mieszkaniowych. W ostatnim czasie doszło do kolejnych zmian w mieszkalnictwie, gdyż powstało wiele drobnych spółek i wspólnot mieszkaniowych. Niestety nie sprawują one właściwego nadzoru nad infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną.

Takie historyczne uwarunkowania spowodowały bardzo skomplikowana strukturę własnościową systemu transportu i oczyszczania ścieków w Katowicach.

Z danych na koniec 2004 roku wynika, że miasto katowice posiada 294 km sieci kanalizacyjnych, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. - aktualny eksploatator - 335 km, Katowicki Holding Węglowy i górnicze spółdzielnie mieszkaniowe 69 km, pozostałe spółdzielnie mieszkaniowe łącznie 90 km i inni (np: zakłady przemysłowe) 159 km.

 

Ścieki w Katowicach

 

Co to jest ściek?

Ścieki to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać je oczyszczeniu w oczyszczalniach. (źródło: wikipedia.pl)

 

 

Gdzie odprowadzamy ścieki?

 

DOBRZE

ŹLE

 • Sieć kanalizacyjna

 • Przydomowa oczyszczalnia

 • Szczelne szambo

 

 • Wylot do rzeki

 • Odprowadzanie do gruntu

 • Nielegalne przyłącze

 • Nieszczelne szambo

 

 

Gdzie oczyszczane są ścieki w Katowicach?

 

Oczyszczalnie

Docelowo w Katowicach funkcjonować będą 4 oczyszczalnie ścieków:

 • Gigablok
 • Panewniki
 • Podlesie
 • Dąbrówka Mała

Poza tym Katowice korzystają z dwóch oczyszczalni ścieków: Klimzowiec w Chorzowie i Radocha II w Sosnowcu.

 

 

Efekty prowadzonych inwestycji

 

Efekt budowy sieci kanalizacyjnej

Efekt modernizacji oczyszczalni ścieków

 • Skuteczne odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód deszczowych z okolic rzeki Rawy.

 • Likwidacja przesiąkań nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do rzeki Rawy, potem do Brynicy, Przemszy, Wisły oraz do rzeki Kłodnicy, Odry, a na koniec do Bałtyku

 

 • Osiągnięcie jakości oczyszczanych ścieków zgodnej z wymogami UE (Dyrektywa nr 91/271/EWG).

 • Uniknięcie wysokich kar za zanieczyszczanie środowiska.

 • Wykorzystanie efektywnych, nowoczesnych technologii.

 

 

 

Korzyści z budowy kanalizacji

 • Likwidacja:

  • przesiąkań ścieków do gruntu,

  • dopływu nieoczyszczonych ścieków do rzek,

  • podtopień budynków ściekami,

  • nieprzyjemnych zapachów,

  • zagrożenia epidemiologicznego.

 • Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej zniszczonej na skutek szkód górniczych.

 

Korzyści z modernizacji oczyszczalni ścieków

 • Uniknięcie kar za zanieczyszczanie środowiska,

 • Zmniejszenie:

  • zanieczyszczeń w rzekach,

  • kosztów funkcjonowania oczyszczalni.

Parametry ścieków dopływających na oczyszczalnię i oczyszczonych
wypływających z oczyszczalni w 2008 roku

 

Oczyszczalnie

Gigablok

Panewniki

Podlesie

Dąbrówka Mała

Wlot ścieków na oczyszczalnię

BZT5 *

276

235

303

501

ChZT **

789

527

431

1228

Zawiesiny ogólne

296

311

150

511

 

Gigablok

Panewniki

Podlesie

Dąbrówka Mała

Wylot ścieków z oczyszczalni

BZT5 *

4

8

12

8

ChZT **

35

47

70

76

Zawiesiny ogólne

25

31

21

24

 

* - BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

** - ChZT - chemiczne zapotrzebowanie tlenu