polityka prywatnosci | mapa strony | dodaj do ulubionych | poleć serwis

   

 

    

Jesteś w : Strona główna > Archiwum do 2012 Kontrast |Rozmiar tekstu A A A A| Zgłoś problem ze stroną | Drukuj

Archiwum do 2012

"Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla zadania: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II"

"Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Katowicach - Etap II"

Leasing samochodu osobowego z napedem na obie osie (2x4 lub 4x4) fabrycznie nowego z opcją wykupu, jego ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance na potrzeby Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

Wykonanie projektu budowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej systemu transportu ścieków w zlewni oczyszczalni Podlesie pn: Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż rowy Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu"

Leasing samochodu osobowego z napędem na obie osie (2x4 lub 4x4) fabrycznie nowego z opcją wykupu, jego ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance na potrzeby Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.

Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. polegającej na wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników oraz dostarczenie i podłączenie do zewnętrznej sieci ciepłowniczej kompaktowej stacji wymiennikowej ciepła o mocy Qco=60kW

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - etap II". „Sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Radocha w Katowicach", Kolektor „Bolina" od włączenia do kolektora na terenie Mysłowic do oczyszczalni ścieków „Janów" w Katowicach
Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU dla zadania inwestycyjnego: „Kolektor „Bolina" od włączenia do kolektora na terenie Mysłowic do oczyszczalni ścieków „Janów" w Katowicach
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Rymarskiej, Plac Wyzwolenia, ul. Krawczyka w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach.
Przebudowa strefy wejściowej budynku biurowego wraz z modernizacją wnętrz na potrzeby Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
Postępowanie KIWK/PN/01/I/2010/Plac Pod Lipami - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Pod Lipami i kanalizacji deszczowej w ul. Plac Pod Lipami do włączenia w istniejący kanał D300 w ul. Barbórki
Postępowanie KIWK/PN/02/I/POIiŚ/2010/IK - Inżynier Kontraktu dla Przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II
Postępowanie KIWK/PN/01/I/POIiŚ/2010 MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PANEWNIKI
Postępowanie KIWK/PN/03/I/POIiŚ/2010/Promocja - Działania informujące i promujące dla Projektu: "Uprządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II"
Postępowanie KIWK/PN/02/I/2010/Rataja - Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Rataja w Katowicach 
Postępowanie KIWK/PN/03/I/2010/Os.Adama - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Osiedlu Adama w Katowicach-Giszowcu
Przebudowa strefy wejściowej budynku biurowego wraz z modernizacją wnętrz na potrzeby Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej systemu transportu ścieków w zlewni oczyszczalni Gigablok, Podlesie, Panewniki, Dąbrówka Mała, Radocha wraz z pełnieniem nadzorów autorskich oraz funkcji pomocy technicznej w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego.
Budowa parkingu dla samochodów osobowych
Postępowanie KIWK/PN/04/I/2010Bałtycka - Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Panewnickiej i ul.  Bałtyckiej 
Postępowanie KIWK/PN/03/I/POIiŚ/2010/Gigablok - Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach

Postęowanie KIWK/PN/07/I/2010/Szopienice Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach
Postępowanie KIWK/PN/06/I/2010/Mikołowska Budowa i przebudowa kanalizacji w ul. Pięknej i Mikołowskiej w Katowicach
Postępowanie KIWK/05/I/2010/Stabika Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu Część VIII – REJON
Przebudowa strefy wejściowej budynku biurowego wraz z modernizacją wnętrz na potrzeby Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała Centrum"   
Modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie 
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków PANEWNIKI w Katowicach
Postępowanie KIWK/PN/07/II/2010/Szopienice "Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała Centrum" - postępowanie II
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla modernizacji oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach - roboty dodatkowe
Badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem 
Świadczenie obsługi zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo - Kanalizacyjną Sp. z o.o. w Katowicach w zakresie sprawowania nadzorów autorskich w rozumieniu art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego - II Postępowanie
Przekroczenie autostrady A4 kanalizacją sanitarną - przeciąganie rur przewodowych PE fi 315mm oraz montaż 3 kpl. studni rewizyjnych fi 1200mm w miejscu istniejących tymczasowych komór przewiertowych w ramach budowy i przebudowy sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach - projekt XXXII
Świadczenie obsługi zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo - Kanlizacyjną Sp. z o.o. w Katowicach w zakresie sprawowania nadzorów autorskich w rozumieniu art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego - III postępowanie
Kolektor Bolina od komory rozprężnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Bolina do oczyszczalni ścieków Giszowiec
Budowa wodociągu w ul. Kolistej
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Malwy od ul. Storczyków do ul. Trojoka
Kanalizacja sanitarna dla budynków przy ulicy: Boliny, Strumienna 37 – 21 Kanalizacja sanitarna dla budynków przy ulicy: Spacerowej, Strumiennej nr 45 - 39, Ruczajowej, Wikilinowej, Bzów nr 15 - 5
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiosny Ludów, Szabelnianej
Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu - kanalizacja sanitarna – Część 2
Remont dachu budynku biurowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

 

Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Pięknej w Katowicach
Modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Szopienickiej w Nikiszowcu
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji inwestycji na potrzeby Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach CZĘŚĆ I 
Świadczenie usługi doradcy finansowego w procesie pozyskiwania finasowania dłużnego w drodze niepublicznej emisji obligacji.
Modernizacja pompowni przy ul. Szopienickiej w Nikiszowcu, postępowanie II
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z  o.o. za rok 2011
Budowa Kolektora Bolina - II część, Zadanie 2
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach Tyskiej i Zdrowej
Świadczenie stałej obsługi prawnej dla Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach Tyskiej i Zdrowej
Świadczenie stałej obsługi prawnej dla Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pn.: "Ochrona i monitorowanie parkingu oraz pomieszczeń w budynku przy ul. Wandy 6 w Katowicach na potrzeby Spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. _zpytanie II
Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Karliczka, Kanalizacja deszczowa na osiedlu przy ul. Karliczka wraz z odprowadzeniem do cieku Bolina
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bławatków, Irysów, Biedronek
Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych
Modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki-recyrkulacja osadu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach CZĘŚĆ II
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mysłowickiej na odcinku od ul. Szopienickiej do budynku nr 47 przy ul. Mysłowickiej, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mysłowickiej na odcinku od budynku nr 47 przy ul. Mysłowickiej do wiaduktu nad A4 - przewiert
Przelew przy Burowieckiej - potępowanie II
Wykonanie robót dodatkowych do Kontraktu nr 6C pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków PANEWNIKI w Katowicach". polegających na wykonaniu odbudowy drogi po robotach kanalizacyjnych w ul. Związkowej.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla Huty Metali Nieżelaznych Szopienice wraz z adaptacją kanału ogólnospławnego na kanalizację deszczową
Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu - kanalizacja sanitarna - Część 1 boczne Stabika
Kanalizacja ogólnospławna w rejonie ul. Kościuszki
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Obroki
Kanalizacja sanitarna w ul. Śląskiej, Wczasowej
Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wapiennej
Przebudowa kanału deszczowego D600 na terenie boiska szkolnego przy ul. Wojciecha 9
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wilczewskiego, Armii Krajowej, Głuszców, Kempy
Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla Kolonia Wysockiego wraz z modernizacją pompowni ścieków przy ul. Szopienickiej w Nikiszowcu - proj. 86,88
Kanalizacja sanitarna dla budynków przy ulicy Kosmicznej (nr 57 - 62)     
Kanalizacja deszczowa w ul. Przyjaznej (nr 9-15)
Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu - kanalizacja sanitarna - część 5
Świadczenie obsługi zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w Katowicach w zakresie sprawowania nadzorów autorskich w rozumieniu art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berberysów do ul. Tunelowej
Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu - kanalizacja sanitarna – Część 3
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mysłowickiej na odcinku od ul. Szopienickiej do budynku nr 47 przy ul. Mysłowickiej, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mysłowickiej na odcinku od budynku nr 47 przy ul. Mysłowickiej do wiaduktu nad A4 - przewiert_ Postępowanie II
Kanalizacja sanitarna, ogólnospławna i deszczowa w ulicach Boya-Żeleńskiego, Kałuży, Smugowej, Wantuły oraz w terenach zielonych pomiędzy ulicami Boya-Żeleńskiego, Smugową, Wantuły, Adamczyka
Budowa kolektorów kanalizacyjnych S-3 II etap kolektora sanitarnego wzdłuż Rowu Podleskiego wraz ze wszystkimi odgałęzieniami na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Armii Krajowej w Katowicach Podlesiu - kanalizacja sanitarna – Część 4
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach Część 4 - Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach - Projekt XXXII
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach Część 3 - Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach - Projekt XXIX
Kanalizacja sanitarna poniżej rowu Cofnik oraz w rejonie ulicy Leszczy, Stellera, Sandacza, Szczupaków, Grota - Roweckiego
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wędkarskiej, Szarotek, Łososiowej, Okoniowej, Pstrągowej, Kanałowej, Jesiotra, Jargonia, Sandacza - zad. 68(P07)
Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla Kolonia Wysockiego wraz z modernizacją pompowni ścieków przy ulicy Szopienickiej w Nikiszowcu - proj. 86,88
Modernizacja przepompowni przy ul. Kolistej w Giszowcu - zad.91(proj.55)
Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej na Osiedlu Adama w Katowicach - Giszowcu - ETAP III
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach
Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Stary Nikiszowiec Kanalizacja deszczowa na Osiedlu Stary Nikiszowiec